Foreslåtte endringer i statsbudsjettet 2017

 

Generell skattesats 24 %

Den er 25 % for 2016 og det forventes at denne vil gå ned enda ett hakk til 23 % i 2018.


Aksjeutbytte – oppjusteringsfaktoren økes til 1,24

Det at skattesatsen for kapitalinntekter reduseres er ikke ment å komme aksjeutbytte til gode, da intensjon er å fortsatt behold skatten for eierinntekter. Derfor blir aksjeutbytte tillagt en justeringsfaktor. I 2016 er denne faktoren 1,15 og den er planlagt økt til 1,24 for å opp-rettholde skattetrykket. Den vil øke ytterligere i 2018 dersom den generelle skattesatsen settes ytterligere ned.

Regneeksempel:
Selskapets skatt:
Selskapets overskudd kr. 100 000
Skatt 24% kr. 24 000
Netto som kan ta som utbytte kr. 76 000
Eierens skatt (utbyttebeskatning)
Utbytte kr. 76 000
Skatteberegning 76000 x 1,24 x 24 % kr. 22 618
Netto etter skatt kr. 53 382
Sum skatt for selskap og eier
For selskap kr. 24 000
For eier kr. 22 618
Sum kr. 46 618

Dette tilsvarer ca 46,6% er omtrent som før. Beregningen er litt unøyaktig fordi skjerming ikke er tatt med i beregningen. Det er ikke lagt inn noen overgangsregel som tar hensyn til at utbytte kommer på et senere tidspunkt enn selskapets skatt. Den reelle skatten kan derfor bli høyere dersom man venter med å ta ut utbytte. F.eks, hvis selskapet selv har blitt skattlagt for 27 % eller 28 % på overskuddet og utbytte tas i 2017 eller 2018 med stor justeringsfaktor. Vårt råd i forhold til skatt er ta ut utbytte nå. Dette er ikke et spesielt godt råd dersom man ønsker å beholde og bygge verdier og penger i selskapet for å utvikle det, noe vi beklager.


Jordbruk

  • Det åpnes for at aksjeselskap kan få jordbruksfradrag. Boplikten bortfaller.
  • Gjennomsnittsligning for skog avvikles. Det blir en overgangsordning. Det opprettes en tømmerkonto for skogsinntekter til erstatning for gjennomsnittsligning. Denne kommer til å bli tilsvarende en ordning med gevinst og tapskonto.

Diverse forslag til endringer

  • Bunnfradraget i formuesskatten økes, det nye fradraget settes til kr 1 480 000 kroner.
  • Startavskrivninger for maskiner avvikles.
  • Skattefunnsordningen utvides ved at beløps-grensen for egenutført og innkjøpt forskning økes.
  • Regjeringen foreslår endring i formuesskatten. Ved at det innføres en verdsettingsrabatt på 10 % for aksjer og driftsmidler og tilknyttet gjeld.
  • Verdien av gjeld tilknyttet næringseiendom og sekundærbolig reduseres med 20 % i tråd med verdsettingen av disse objektene.
  • Regjeringen foreslår en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt for inntekts-årene 2016 og 2017. Ordningen gjelder personlige eiere av regnskapspliktig virksomhet som går med underskudd.