Skip to content

Ferieavvikling og økonomi

Ferieavikling

Er årets sommerferiekabal lagt? Om ikke, er det på høy tid. I år er det ekstra viktig å finne en god balanse mellom medarbeidernes ønsker, virksomhetens behov og ikke minst virksomhetens økonomi.

Styringsrett

Husk at arbeidsgiver har styringsrett. Selvsagt skal en strekke seg langt for å innfri medarbeidernes behov og ønsker, men det er et viktig ansvar å styre ferieavviklingen mot de periodene som er mest gunstig og effektivt for virksomheten. Løsningen kan være noen uker stengt, eller en inndeling som sørger for å ha kritiske funksjoner på plass gjennom hele eller viktige deler av sommermånedene.

Permittering og ferie

Et spørsmål som dessverre er ekstra aktuelt i år, er om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å ta ut ferie, i stedet for eventuelt å fortsette en permittering. F.eks for at arbeidsgiver skal kunne ha mer arbeidskraft tilgjengelig når samfunnet i større grad åpner opp igjen.

Dersom årets ferie ikke er fastsatt eller avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, har arbeidsgiver en stor grad av styringsrett på ferieuttaket. Dette gjelder både avtalefestet ferie som ikke følger av ferieloven, eventuell overført ferie fra tidligere år og annen ferie utover ferie i hovedferieperioden.

Når det gjelder hovedferien, er fortsatt hovedregelen at arbeidstaker kan kreve å få ta ut tre uker sammenhengende i perioden 1. juni – 30. september, med mindre arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om noe annet. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke ensidig kreve at ansatte tar ut disse tre ukene utenfor hovedferieperioden.

Les mer om ferieloven.

Spørsmålet om koronasituasjonen er en slik særskilt grunn som fritar arbeidsgiver fra varslingsplikten, ble besvart i en uttalelse fra Arbeids- og Sosialdepartementet 21. april, 2020:
«Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv, kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr 2. Departementet vil videre vise til at ferieloven åpner for at reglene om underretning av ferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale, jf § 6 nr 4».

I følge regjeringen.no, gjelder uttalelsen også i 2021. Enkelte arbeidsgivere har også lurt på om de kan pålegge arbeidstakere å utsette hele ferien til neste år. Dette har Arbeids- og Sosialdepartementet fastslått at er ulovlig.

Feriepenger ved permittering

Ferielovens utgangspunkt er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Feriepengene skal kompensere for lønnsbortfallet i ferien.

Mange arbeidsgivere har imidlertid en praksis hvor alle feriepenger utbetales i juni, uavhengig av når arbeidstaker har ferie, og trekker samtidig den ansatte i lønn for juni. Dette er en ordning ferieloven ikke anses å være til hinder for. For timelønnede utbetales feriepengene uten lønnstrekk for feriedager da de ikke mottar lønn når de ikke jobber, det vil si har ferie eller annet fravær.

Tilfeller der arbeidstakere som er permittert ikke har lønn å trekke feriedagene i når juni kommer, kan løses ved å følge ferielovens hovedregel. Det vil si å utbetale feriepenger for det antall feriedager som avvikles, når ferien avvikles samtidig som det gjennomføres trekk i lønn for tilsvarende antall feriedager. Hvis dette gjøres løpende etter hvert som feriedagene avvikles vil det ikke være en etterregning eller behov for ajourhold ved årets slutt.

Det kan imidlertid være at det er avviklet feriedager i forkant av permitteringen. For å komme ajour med avviklede feriedager sett opp mot feriepenger til gode, bør disse dagene avregnes ved første feriepengeutbetaling.

Uansett hvilken av de ovennevnte alternativene man velger å gå for, anbefales det at man drøfter løsningen på forhånd med de ansatte, eller ansattes tillitsvalgte. Hvis feriepenger, utbetalingene av disse eller trekk for avviklede feriedager gjøres på en annen måte enn hva som er standard i organisasjonen, må det informeres tydelig og særskilt om dette slik at det ikke blir noen misforståelser.

Om virksomheten mangler likviditet

Det er ingen regler om at arbeidsgiver må sette av feriepengene på en egen konto, slik som for forskuddstrekket. Dersom arbeidsgiver har problemer med å betale ut feriepengene, kan en søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak. Der garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, og bedriftene vil kunne få lånt midler til å dekke feriepengene.

Les mer om disse temaene på Regnskap Norges nettside.

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett

aktuelt penger

Her er noen av forslagene fra Regjeringen, oppsummert fra Regnskap Norge:

Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 % frem til og med 30. september. Satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati
Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022.

Strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav
Regjeringen foreslår en strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Det foreslås at ordningen fases ut for nye krav fra 30. juni 2021, men at oppstart av innbetaling av utsatte krav forskyves til 31. oktober. Samtidig økes avdragsperioden fra 6 til 12 måneder.

Ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen
Regjeringen varsler høring om en ny, enklere og mer gunstig ordning for ansatteopsjoner for selskap i oppstarts- og vekstfasen. Hovedgrepet er at all skattlegging skjer først når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt.

Vindkraftbeskatning, elavgift og solceller
Regjeringen varsler at en tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Det varsles høring om endringer i fritak for elavgiften for solcellekraft til eget bruk. Endringen skal gjøre det enklere for forbrukere av egenprodusert strøm å utnytte fritaket.

Campingbiler
Regjeringen vil forenkle regelverket for godkjenning og avgiftsmessig klassifisering av campingbiler. Endringene innebærer blant annet at det ikke lenger vil være nødvendig å enkeltgodkjenne kjøretøy med typegodkjenning som campingbil. De nødvendige forskriftsendringene vil bli gjennomført så raskt det lar seg gjøre.

Skattelette til pensjonister
Det er vedtatt å øke minstepensjonen for enslige. Regjeringen ønsker at minstepensjonister uten andre inntekter ikke skal betale inntektsskatt. For å sikre dette foreslår regjeringen å øke minstefradraget i pensjonsinntekt. For en enslig minstepensjonist utgjør skattelettelsen typisk om lag 2 100 kroner.

Avgift på alkoholholdige drikkevarer
Stortinget har vedtatt å differensiere avgiften på alkoholfrie drikkevarer etter sukkerinnhold. Omleggingen trer i kraft 1. juli 2021.

Betinget skattefritak i forbindelse med forbudet mot pelsdyrhold
Det foreslås et betinget skattefritak i forbindelse med forbudet mot pelsdyrhold for erstatning som er utmålt etter ekspropriasjonserstatningsloven.

Opphevelse av ansvarsregelen i skattebetalingsloven § 16-2
Etter departementet sin vurdering trengs det ikke en ansvarsregel slik regelen lyder i dag. Ansvarsregelen kan òg reise EØS-rettslige problemstillinger. Det foreslås derfor at ansvarsregelen i skattebetalingsloven § 16-12 blir opphevet, og at endringen trer i kraft straks.

Les om flere forslag på Regnskap Norges nettside

Bytt Regnskapsfører – få bedre økonomi!

Få bedre økonomi

Det er noen ting alle regnskapsførere må gjøre temmelig likt. Grunnleggende føring av regnskapet, utregning og innberetning av moms, skatt og arbeidsgiveravgift, disposisjoner i balansen osv. Men det er også mange ting regnskapsførere og rådgivere kan gjøre svært ulikt. Vi i Saga Regnskap og Rådgivning er svært bevisste på hva vi kan gjøre bedre for dere som kunde:

 • Tilrettelegge et totalt økonomisk rigg som er skreddersydd for dere.
 • Anbefaling av det økonomisystemet som passer dere best.
 • Igangsetting, oppsett, implementering, opplæring og support i økonomisystemet.
 • Tilrettelegging av arbeidsfordeling og rutiner mellom deres interne ressurser og våre.
 • Faste sykluser pr uke, måned, kvartal og år – gir trygghet, forutsigbarhet og effektivitet.
 • Og viktigst av alt:

 

Når vi blir bedre kjent kan vi gi virkelig gode lønnsomme råd:

  • Økonomiske disposisjoner
  • Bedre likviditet
  • Mer lønnsomme leverandøravtaler
  • Bedre finansieringsløsninger
  • Effektivisering
  • Investeringer
  • Økonomisk styring
  • Utvikling
  • Og mye mer…

 

Saga Regnskap og Rådgivning er åtte kontorer i Vestfold Telemark med over 50 medarbeidere, som leverer regnskap og rådgivning av høy kvalitet til våre 1400 kunder.

Kontakt oss for en lønnsom prat om mulighetene som ligger i å bytte regnskapsfører – og få bedre økonomi!

Fem regnskapskontorer slås sammen til Saga Regnskap og Rådgivning AS

 K0A5658 storre

Kontorene i Bø, Skien, Larvik, Sandefjord, Revetal og Horten vil fremover være avdelinger med en lokal ledelse, som jobber tett med den nyetablerte ledergruppen i selskapet. Alle avdelingene skal fortsette som før, og i praksis vil derfor ikke sammenslåingen medføre endringer for våre kunder. Vårt fokus vil fortsatt være å ha lokal forankring og yte gode tjenester til det lokale næringslivet.

Bransje i sterk utvikling

Saga Regnskap og Rådgivning AS er en videreføring av virksomheten som tidligere ble drevet under navnet ROS Økonomi AS. Regnskapskontorene har samarbeidet i mange år og over tid fått én felles eier. Bransjen er i sterk utvikling, særlig innen digitalisering. Et lite enkeltstående regnskapskontor har store utfordringer med å holde tritt med utviklingen og de formelle kravene i bransjen, og denne sammenslåingen gjør oss til et av de største fagmiljøer innen regnskap og bedriftsrådgivning i Vestfold og Telemark.

Målet er å sikre at Saga Regnskap og Rådgivning AS også fremover kan levere tjenester av høy faglig kvalitet til en konkurransedyktig pris og med tidsriktige systemløsninger. Vi vil fortsette å engasjere oss i våre kundenes drift og virksomhet og bidra til gode løsninger for hver enkelt kunde.

Økt kapasitet

Majoriteten av våre kunder vil fortsatt være enkeltpersonforetak og mindre selskaper. Det er en trend at større virksomheter setter bort hele eller deler av sin regnskaps-, lønns- og økonomifunksjon til profesjonelle aktører. Den nye organiseringen sørger for at vi har kapasitet til å møte denne utviklingen og ta på oss større og flere oppdrag. Sammenslåingen vil gi våre ansatte bredere kompetanse og faglig utvikling til glede for alle våre kunder.

Mange av våre medarbeidere er autoriserte regnskapsførere. Flere er også revisorer. Mange ansatte er sertifiserte på regnskap- og lønnssystemer, som benyttes internt på regnskapskontoret og hos bedrifter. Vi er opptatt av kontinuerlig kompetanseutvikling for alle våre ansatte. Tre av våre ansatte har akkurat startet på det nye næringsmasterprogrammet i Regnskap og revisjon på Universitetet i Sørøst-Norge, hvor de kombinerer studier og jobb. Hos oss er det flere som har passert pensjonsalder, men fortsatt er aktive og brenner for jobben som regnskapsfører.

Fakta:

 • Nytt felles navn: Saga Regnskap og Rådgivning AS
 • Over 50 ansatte.
 • Over 1400 kunder.
 • Over 50 millioner kroner i omsetning

Ledelse og eierskap:

 • Eier: Steinar Jacobsen, Sandefjord, autorisert regnskapsfører. Har mer enn 30 års erfaring som regnskapsfører og jobber som daglig leder i Saga Regnskap Larvik.
 • Daglig leder: Marit Sibbern, autorisert regnskapsfører og takstmann landbruk. Har over 30 års erfaring som regnskapsfører og jobber som daglig leder i ROS Økonomi AS.
 • Ass. daglig leder: Siv Karlsen Moa, autorisert regnskapsfører og statsautorisert revisor. Har jobbet med regnskap og revisjon i mer enn 30 år og har vært avdelingsleder i KPMG Vestfold og Telemark.

Terminkalender 2021

Her er viktige datoer og frister for 2021.

Terminkalender 2021

 

Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. januar
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. januar
Levering lønns- og trekkoppgave på papir. 21. januar
Levering lønns- og trekkoppgave på Altinn/CD. 31. januar
Terminoppgave og betaling av MVA. 11. februar
Betaling forskuddsskatt (AS/ASA) 15. februar
Betaling forskuddsskatt (PN 15. mars
Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. mars
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. mars
Terminoppgave og betaling av MVA. 10. april
Betaling forskuddsskatt (AS/ASA). 16. april
Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. mai
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. mai
Betaling forskuddsskatt (PN). 15. mai
Terminoppgave og betaling av MVA. 10. juni
Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. juli
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. juli
Terminoppgave og betaling av MVA. 16. september
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 16. september
Terminoppgave og betaling av MVA. 10.oktober
Terminoppgave, skattetrekk/arbeidsgiveravgift. 15. november
Betaling forskuddsskatt (PN). 15. november
Betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 15. november
Terminoppgave og betaling av MVA. 10. desember

 

Dersom forfall er på en helgedag eller helligdag har man utsatt frist med betaling til første virkedag.

Innlevering av regnskapsbilag er normalt senest 15 dager etter periodens utløp. Lønnsbilag er 3 dager før utlønning.

Etterskuddsskatt betales over tre terminer. Dette gjør at to tredjedeler må betales i de to første terminene. Siste termin er avhengig av når ligningen blir lagt ut. Vanligvis blir ligningen for aksjeselskaper lagt ut 1. november. Forfall er minst tre uker etter utlegging av ligningen.

Innsendelse til regnskapsregisteret

Innsendingspliktige skal sende årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til regnskapsregisteret senest én måned etter fastsetting av årsregnskapet. Dersom dokumentene ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret påløper forsinkelsesgebyr.

 

Grunnlag

Grunnlaget for hva du skal betale finner du i a-meldingen som du har levert de to foregående månedene.

Hvem skal du betale til?

Betalingen gjøres som hovedregel til Skatteetaten. Når du leverer a-meldingen får du en tilbakemelding der kontonummer, KID og hvem du skal betale til går frem. Tilbakemeldingen finner du i «Innboksen» i Altinn eller i lønnssystemet. Du må selv summere de to månedene før betaling.

Betalingsfrister for forskuddstrekk og arbeidsgiveravift i 2021

Som arbeidsgiver må du beregne og betale forskuddstrekk (skattetrekk) og arbeidsgiveravgift av lønnsutbetalinger. Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift gjøres seks ganger i året.

Frister for betaling:

1. termin – 15. mars
2. termin – 15. mai
3. termin – 15. juli
4. termin – 15. september
5. termin – 15. november
6. termin – 15. januar

Faller fristen på en helg eller helligdag er det første hverdag etter fristen som gjelder.

Grunnlag

Grunnlaget for hva du skal betale finner du i a-meldingen som du har levert de to foregående månedene.

Hvem skal du betale til?

Betalingen gjøres som hovedregel til Skatteetaten. Når du leverer a-meldingen får du en tilbakemelding der kontonummer, KID og hvem du skal betale til går frem. Tilbakemeldingen finner du i «Innboksen» i Altinn eller i lønnssystemet. Du må selv summere de to månedene før betaling.

Tilbake til toppen
Menu