Endring av lav mva-sats – Skattedirektoratets prinsipputtalelse
Lav mva-sats omfatter i hovedsak persontransport og overnattingsvirksomhet, i tillegg til enkelte områder innenfor fritidsaktiviteter og kultur.

Likviditet – bedriftens viktigste styringsparameter
Dårlig likviditet oppstår ikke over natten. Søkelys på temaet og gode verktøy for å fange opp og styre likviditeten er mangelvare blant mange virksomheter. God økonomi- og likviditetsstyring er nødven …

Kompensasjonsordning for næringslivet – kriteriene for å få støtte (oppdatert!)
Enighet på Stortinget om kompensasjonsordningen.

Korona – konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt
Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

Kompensasjonsordning for næringslivet – beregningsmodell
Vi har laget en beregningsmodell du kan bruke.

God kompetanse + god dialog = god rådgiver
Regnskapsførerens viktige rolle, og hvordan Regnskap Norge bistår deg.

A-meldinger skal fortsatt leveres
Opplysningene fra a-melding er spesielt viktig for myndighetene under koronasituasjonen. Fristen for å levere a-meldingen er fremdeles den 5. hver måned.

Hvordan skal arbeidsgiver behandle naturalytelser under permittering?
Ansatte som beholder firmabil, mobiltelefon og andre naturalytelser under permittering, skal i utgangspunktet skattlegges for dette på vanlig måte. Skattedirektoratet har 3. mars 2020 publisert en pri …

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon
Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Koronakrisen og utbytte – krav om forsvarlig egenkapital og likviditet
Ved vurdering av utbytteutdeling i 2020, må selskapene ha et spesielt fokus på forsvarlighetsvurderingen som kreves for å kunne dele ut utbytte.