Skip to content

Ferieavvikling og økonomi

Sommerferien bør være planlagt nå, og her er noen tips om økonomien rundt ferieavvikling, bl.a vedr korona.

Publisert juni 3, 2021

Ferieavikling

Er årets sommerferiekabal lagt? Om ikke, er det på høy tid. I år er det ekstra viktig å finne en god balanse mellom medarbeidernes ønsker, virksomhetens behov og ikke minst virksomhetens økonomi.

Styringsrett

Husk at arbeidsgiver har styringsrett. Selvsagt skal en strekke seg langt for å innfri medarbeidernes behov og ønsker, men det er et viktig ansvar å styre ferieavviklingen mot de periodene som er mest gunstig og effektivt for virksomheten. Løsningen kan være noen uker stengt, eller en inndeling som sørger for å ha kritiske funksjoner på plass gjennom hele eller viktige deler av sommermånedene.

Permittering og ferie

Et spørsmål som dessverre er ekstra aktuelt i år, er om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å ta ut ferie, i stedet for eventuelt å fortsette en permittering. F.eks for at arbeidsgiver skal kunne ha mer arbeidskraft tilgjengelig når samfunnet i større grad åpner opp igjen.

Dersom årets ferie ikke er fastsatt eller avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, har arbeidsgiver en stor grad av styringsrett på ferieuttaket. Dette gjelder både avtalefestet ferie som ikke følger av ferieloven, eventuell overført ferie fra tidligere år og annen ferie utover ferie i hovedferieperioden.

Når det gjelder hovedferien, er fortsatt hovedregelen at arbeidstaker kan kreve å få ta ut tre uker sammenhengende i perioden 1. juni – 30. september, med mindre arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om noe annet. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke ensidig kreve at ansatte tar ut disse tre ukene utenfor hovedferieperioden.

Les mer om ferieloven.

Spørsmålet om koronasituasjonen er en slik særskilt grunn som fritar arbeidsgiver fra varslingsplikten, ble besvart i en uttalelse fra Arbeids- og Sosialdepartementet 21. april, 2020:
«Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv, kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr 2. Departementet vil videre vise til at ferieloven åpner for at reglene om underretning av ferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale, jf § 6 nr 4».

I følge regjeringen.no, gjelder uttalelsen også i 2021. Enkelte arbeidsgivere har også lurt på om de kan pålegge arbeidstakere å utsette hele ferien til neste år. Dette har Arbeids- og Sosialdepartementet fastslått at er ulovlig.

Feriepenger ved permittering

Ferielovens utgangspunkt er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Feriepengene skal kompensere for lønnsbortfallet i ferien.

Mange arbeidsgivere har imidlertid en praksis hvor alle feriepenger utbetales i juni, uavhengig av når arbeidstaker har ferie, og trekker samtidig den ansatte i lønn for juni. Dette er en ordning ferieloven ikke anses å være til hinder for. For timelønnede utbetales feriepengene uten lønnstrekk for feriedager da de ikke mottar lønn når de ikke jobber, det vil si har ferie eller annet fravær.

Tilfeller der arbeidstakere som er permittert ikke har lønn å trekke feriedagene i når juni kommer, kan løses ved å følge ferielovens hovedregel. Det vil si å utbetale feriepenger for det antall feriedager som avvikles, når ferien avvikles samtidig som det gjennomføres trekk i lønn for tilsvarende antall feriedager. Hvis dette gjøres løpende etter hvert som feriedagene avvikles vil det ikke være en etterregning eller behov for ajourhold ved årets slutt.

Det kan imidlertid være at det er avviklet feriedager i forkant av permitteringen. For å komme ajour med avviklede feriedager sett opp mot feriepenger til gode, bør disse dagene avregnes ved første feriepengeutbetaling.

Uansett hvilken av de ovennevnte alternativene man velger å gå for, anbefales det at man drøfter løsningen på forhånd med de ansatte, eller ansattes tillitsvalgte. Hvis feriepenger, utbetalingene av disse eller trekk for avviklede feriedager gjøres på en annen måte enn hva som er standard i organisasjonen, må det informeres tydelig og særskilt om dette slik at det ikke blir noen misforståelser.

Om virksomheten mangler likviditet

Det er ingen regler om at arbeidsgiver må sette av feriepengene på en egen konto, slik som for forskuddstrekket. Dersom arbeidsgiver har problemer med å betale ut feriepengene, kan en søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak. Der garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, og bedriftene vil kunne få lånt midler til å dekke feriepengene.

Les mer om disse temaene på Regnskap Norges nettside.

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu