Skip to content

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett

Forlengelse av midlertidig lav mva-sats, forlengelse av unntak fra mva samt skattelette for pensjonister er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert juni 3, 2021

aktuelt penger

Her er noen av forslagene fra Regjeringen, oppsummert fra Regnskap Norge:

Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 % frem til og med 30. september. Satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati
Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022.

Strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav
Regjeringen foreslår en strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Det foreslås at ordningen fases ut for nye krav fra 30. juni 2021, men at oppstart av innbetaling av utsatte krav forskyves til 31. oktober. Samtidig økes avdragsperioden fra 6 til 12 måneder.

Ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen
Regjeringen varsler høring om en ny, enklere og mer gunstig ordning for ansatteopsjoner for selskap i oppstarts- og vekstfasen. Hovedgrepet er at all skattlegging skjer først når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt.

Vindkraftbeskatning, elavgift og solceller
Regjeringen varsler at en tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Det varsles høring om endringer i fritak for elavgiften for solcellekraft til eget bruk. Endringen skal gjøre det enklere for forbrukere av egenprodusert strøm å utnytte fritaket.

Campingbiler
Regjeringen vil forenkle regelverket for godkjenning og avgiftsmessig klassifisering av campingbiler. Endringene innebærer blant annet at det ikke lenger vil være nødvendig å enkeltgodkjenne kjøretøy med typegodkjenning som campingbil. De nødvendige forskriftsendringene vil bli gjennomført så raskt det lar seg gjøre.

Skattelette til pensjonister
Det er vedtatt å øke minstepensjonen for enslige. Regjeringen ønsker at minstepensjonister uten andre inntekter ikke skal betale inntektsskatt. For å sikre dette foreslår regjeringen å øke minstefradraget i pensjonsinntekt. For en enslig minstepensjonist utgjør skattelettelsen typisk om lag 2 100 kroner.

Avgift på alkoholholdige drikkevarer
Stortinget har vedtatt å differensiere avgiften på alkoholfrie drikkevarer etter sukkerinnhold. Omleggingen trer i kraft 1. juli 2021.

Betinget skattefritak i forbindelse med forbudet mot pelsdyrhold
Det foreslås et betinget skattefritak i forbindelse med forbudet mot pelsdyrhold for erstatning som er utmålt etter ekspropriasjonserstatningsloven.

Opphevelse av ansvarsregelen i skattebetalingsloven § 16-2
Etter departementet sin vurdering trengs det ikke en ansvarsregel slik regelen lyder i dag. Ansvarsregelen kan òg reise EØS-rettslige problemstillinger. Det foreslås derfor at ansvarsregelen i skattebetalingsloven § 16-12 blir opphevet, og at endringen trer i kraft straks.

Les om flere forslag på Regnskap Norges nettside

Stikkord:

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu