Skip to content

Statsbudsjettet 2022 – noen hovedpunkter

Saga Regnskap og Rådgivning har trukket frem noen punkter fra statsbudsjettet som kan være relevant for våre kunder og partnere.

Publisert oktober 18, 2021

Dame foran data med kalkulator og mobil

Det er forventet god utvikling i norsk økonomi fremover, med god vekst i BNP (anslått til 3,8 %), redusert arbeidsledighet (fra i snitt 3,2 % til 2,4 %), «normal» lønnsvekst, lav prisvekst og noe høyere rente.

Hovedtall fra budsjettet (anslag):
– Inntekt 1.553 mrd – 25 % opp fra 2021
– Skatter/avgifter 1.166 mrd, 75 % av inntektene
– Utgifter 1.576 mrd
– Budsjettunderskudd 23 mrd
– Oljekorrigert underskudd 300 mrd
– Forventet lønnsøkning 3 %
– Forventet prisvekst 1,3 %
– Skatte/avgiftslettelser 0,58 milliarder
(store lettelser personskatt, primært kompensert v/økning av miljø/bilavgifter)
– Oljepengebruken er innenfor handlingsregelen – 2,6 %

Selskapsbeskatning
Selskapsbeskatningen er uendret, med unntak av grunnrenteskatten for vannkraft.

– Alminnelig inntektsskatt uendret (22 %)
– Skattesats på utbytte uendret (31,7 %)
– Finansskattesats uendret (25 %)
– Petroleumsskatt uendret (56 %) = totalsats 78 %
– Vannkraft (grunnrenteskatt) endret fra 37 % til 47 % = totalsats fortsatt 59 %

Næringsbeskatning
Nye avgifter knyttet til enkeltnæringer:
– Landbasert vindkraft 1 øre per produsert kWh.
– Flypassasjeravgiften gjeninnføres.

Arbeidsgiveravgift
De største endringene gjelder reglene for ambulerende virksomhet. Det foreslås å utvide virkeområdet for reglene om ambulerende virksomhet, og å endre reglene om hvilken sats som skal brukes ved ambulerende virksomhet i form av stedbundet virksomhet og ved fjernarbeid (eksempelvis hjemmekontor). Les mer.

Personskatt
Brede skatteletter for inntektsmottakere ved blant annet marginale satsjusteringer i trinnskatten og høyere satser i minstefradraget. De fleste beløpsgrenser og innslagspunktene i trinnskatten justeres i tråd med forventet lønnsvekst.
Mange satser holdes nominelt uendret, blant annet fradrag for fagforeningskontingent, gaver til frivillige organisasjoner, skattefri rabatt for personalrabatter m.fl.

Endringer i trinnskatten:
Trinn 1 reduseres med 0,3 % til 1,4 %
Trinn 2 reduseres med 0,2 % til 3,8 %

Foreldrepenger
Fedre med opptjent rett til foreldrepenger får åtte uker med foreldrepenger, uavhengig av mors aktivitet under uttaket.
Foreldrefradraget legges om. De to øvre grensene i foreldrefradraget erstattes med én grense på kr 25 000,- for hvert barn.

Reisefradrag
Regjeringen foreslår å legge om reisefradraget. Dagens satsstruktur erstattes med én sats på kr 1,65 pr kilometer. Dagens fradragssatser er på kr 1,56 til og med 50.000 km og kr 0,76 fra 50.001 km til 75.000 km.

Formueskatt
Lettelser i formueskatten ca 0,5 mrd. Skattesatsen (0,85%) videreføres.

Det er også foretatt en rekke lettelser og skjerpelser. Les mer om formuesskatt.

Gunstigere opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper
Beskatningen av fordelen ved tildeling og utøvelse av opsjoner skal først skje ved salg av de underliggende aksjene – da som aksjeinntekt. Ordningen utvides til selskaper fra 25 til inntil 50 ansatte, omsetning eller balansesum inntil 80 mill (fra dagens 25 mill) og levetid fra seks inntil 10 år.

Moms
Det er ikke foreslått vesentlige endringer i merverdiavgiften.

Særavgifter
Prisjustering av de fleste satsene ca 1,3 % Vesentlige avgiftsøkninger på to områder: CO2-avgifter og bilavgifter.

CO2-relaterte avgifter som skal bidra til å stimulere til grønn omstilling:
– Ikke-kvotepliktige utslipp økes med 28 %
– Kvotepliktige utslipp fra oljenæringen og luftfarten økes med 15 % utover prisstigningen.
– Avgift på forbrenning av avfall foreslås innført.
– Avgift på naturgass og LPG til veksthusnæringen foreslås innført.

Bilavgifter
Det foreslås en rekke avgiftsendringer med sikte på å redusere Statens reduserte inntekter fra bilavgiftene:
– Full sats i trafikkforsikringsavgiften for elbiler.
– Fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften avvikles.
– Øke engangsavgiften for ladbare hybridbiler.
– CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler økes.

Ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet
Ved kjøp av aksjer i arbeidsgivers selskap får arbeidstakere en skattefri rabatt på 30 % av markedsverdi, begrenset til kr 7 500,- pr år.

Beskatning av opsjoner
Ny ordning for beskatning av opsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfase. Skattlegging av opsjonen skjer når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt.

Les mer/linker:

 

Ønsker du flere tips og råd, kundehistorier og terminvarsler?

Tilbake til toppen
Menu