Skip to content

Ferieavvikling og økonomi

Ferieavikling

Er årets sommerferiekabal lagt? Om ikke, er det på høy tid. I år er det ekstra viktig å finne en god balanse mellom medarbeidernes ønsker, virksomhetens behov og ikke minst virksomhetens økonomi.

Styringsrett

Husk at arbeidsgiver har styringsrett. Selvsagt skal en strekke seg langt for å innfri medarbeidernes behov og ønsker, men det er et viktig ansvar å styre ferieavviklingen mot de periodene som er mest gunstig og effektivt for virksomheten. Løsningen kan være noen uker stengt, eller en inndeling som sørger for å ha kritiske funksjoner på plass gjennom hele eller viktige deler av sommermånedene.

Permittering og ferie

Et spørsmål som dessverre er ekstra aktuelt i år, er om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å ta ut ferie, i stedet for eventuelt å fortsette en permittering. F.eks for at arbeidsgiver skal kunne ha mer arbeidskraft tilgjengelig når samfunnet i større grad åpner opp igjen.

Dersom årets ferie ikke er fastsatt eller avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, har arbeidsgiver en stor grad av styringsrett på ferieuttaket. Dette gjelder både avtalefestet ferie som ikke følger av ferieloven, eventuell overført ferie fra tidligere år og annen ferie utover ferie i hovedferieperioden.

Når det gjelder hovedferien, er fortsatt hovedregelen at arbeidstaker kan kreve å få ta ut tre uker sammenhengende i perioden 1. juni – 30. september, med mindre arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om noe annet. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke ensidig kreve at ansatte tar ut disse tre ukene utenfor hovedferieperioden.

Les mer om ferieloven.

Spørsmålet om koronasituasjonen er en slik særskilt grunn som fritar arbeidsgiver fra varslingsplikten, ble besvart i en uttalelse fra Arbeids- og Sosialdepartementet 21. april, 2020:
«Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv, kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr 2. Departementet vil videre vise til at ferieloven åpner for at reglene om underretning av ferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale, jf § 6 nr 4».

I følge regjeringen.no, gjelder uttalelsen også i 2021. Enkelte arbeidsgivere har også lurt på om de kan pålegge arbeidstakere å utsette hele ferien til neste år. Dette har Arbeids- og Sosialdepartementet fastslått at er ulovlig.

Feriepenger ved permittering

Ferielovens utgangspunkt er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Feriepengene skal kompensere for lønnsbortfallet i ferien.

Mange arbeidsgivere har imidlertid en praksis hvor alle feriepenger utbetales i juni, uavhengig av når arbeidstaker har ferie, og trekker samtidig den ansatte i lønn for juni. Dette er en ordning ferieloven ikke anses å være til hinder for. For timelønnede utbetales feriepengene uten lønnstrekk for feriedager da de ikke mottar lønn når de ikke jobber, det vil si har ferie eller annet fravær.

Tilfeller der arbeidstakere som er permittert ikke har lønn å trekke feriedagene i når juni kommer, kan løses ved å følge ferielovens hovedregel. Det vil si å utbetale feriepenger for det antall feriedager som avvikles, når ferien avvikles samtidig som det gjennomføres trekk i lønn for tilsvarende antall feriedager. Hvis dette gjøres løpende etter hvert som feriedagene avvikles vil det ikke være en etterregning eller behov for ajourhold ved årets slutt.

Det kan imidlertid være at det er avviklet feriedager i forkant av permitteringen. For å komme ajour med avviklede feriedager sett opp mot feriepenger til gode, bør disse dagene avregnes ved første feriepengeutbetaling.

Uansett hvilken av de ovennevnte alternativene man velger å gå for, anbefales det at man drøfter løsningen på forhånd med de ansatte, eller ansattes tillitsvalgte. Hvis feriepenger, utbetalingene av disse eller trekk for avviklede feriedager gjøres på en annen måte enn hva som er standard i organisasjonen, må det informeres tydelig og særskilt om dette slik at det ikke blir noen misforståelser.

Om virksomheten mangler likviditet

Det er ingen regler om at arbeidsgiver må sette av feriepengene på en egen konto, slik som for forskuddstrekket. Dersom arbeidsgiver har problemer med å betale ut feriepengene, kan en søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak. Der garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, og bedriftene vil kunne få lånt midler til å dekke feriepengene.

Les mer om disse temaene på Regnskap Norges nettside.

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett

aktuelt penger

Her er noen av forslagene fra Regjeringen, oppsummert fra Regnskap Norge:

Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 % frem til og med 30. september. Satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati
Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022.

Strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav
Regjeringen foreslår en strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Det foreslås at ordningen fases ut for nye krav fra 30. juni 2021, men at oppstart av innbetaling av utsatte krav forskyves til 31. oktober. Samtidig økes avdragsperioden fra 6 til 12 måneder.

Ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen
Regjeringen varsler høring om en ny, enklere og mer gunstig ordning for ansatteopsjoner for selskap i oppstarts- og vekstfasen. Hovedgrepet er at all skattlegging skjer først når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt.

Vindkraftbeskatning, elavgift og solceller
Regjeringen varsler at en tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Det varsles høring om endringer i fritak for elavgiften for solcellekraft til eget bruk. Endringen skal gjøre det enklere for forbrukere av egenprodusert strøm å utnytte fritaket.

Campingbiler
Regjeringen vil forenkle regelverket for godkjenning og avgiftsmessig klassifisering av campingbiler. Endringene innebærer blant annet at det ikke lenger vil være nødvendig å enkeltgodkjenne kjøretøy med typegodkjenning som campingbil. De nødvendige forskriftsendringene vil bli gjennomført så raskt det lar seg gjøre.

Skattelette til pensjonister
Det er vedtatt å øke minstepensjonen for enslige. Regjeringen ønsker at minstepensjonister uten andre inntekter ikke skal betale inntektsskatt. For å sikre dette foreslår regjeringen å øke minstefradraget i pensjonsinntekt. For en enslig minstepensjonist utgjør skattelettelsen typisk om lag 2 100 kroner.

Avgift på alkoholholdige drikkevarer
Stortinget har vedtatt å differensiere avgiften på alkoholfrie drikkevarer etter sukkerinnhold. Omleggingen trer i kraft 1. juli 2021.

Betinget skattefritak i forbindelse med forbudet mot pelsdyrhold
Det foreslås et betinget skattefritak i forbindelse med forbudet mot pelsdyrhold for erstatning som er utmålt etter ekspropriasjonserstatningsloven.

Opphevelse av ansvarsregelen i skattebetalingsloven § 16-2
Etter departementet sin vurdering trengs det ikke en ansvarsregel slik regelen lyder i dag. Ansvarsregelen kan òg reise EØS-rettslige problemstillinger. Det foreslås derfor at ansvarsregelen i skattebetalingsloven § 16-12 blir opphevet, og at endringen trer i kraft straks.

Les om flere forslag på Regnskap Norges nettside

Tilbake til toppen
Menu