Skip to content

Statsbudsjettet 2022: skatte- og avgiftsendringer i forliket

Trinnskatten

 • Økt sats i trinn 3 fra 13,3 til 13,4 %
 • Økt sats i trinn 4 fra 16,3 til 16,4 %
 • Redusert innslagspunkt i trinn 3 fra kr 651 250,- til 643 800,-
 • Redusert innslagspunkt i trinn 4 fra kr 1 052 250,- til 969 200,-
 • Nytt trinn 5 på 17,4 % fra kr 2 000 000,-

Formuesskatt

 • Nytt trinn i formuesskatten for formue over 20 mill, sats: 1,1 %
 • Økt verdsetting av aksjer og driftsmidler til 75 %
 • Økt bunnfradrag i formuesskatten til kr 1 700 000,- (3 400 000,- for ektefeller)

Aksjeinntekter

 • Oppjusteringsfaktoren i utbytteskatten øker fra 1,44 til 1.
 • Det betyr at skattesatsen for aksjonær øker fra 31,7 % til 35,2.
 • For selskap og aksjonær samlet, vil marginalskatten på utbytte øke fra 46,7 % til 49,4 %.

Annet

 • Økt frikortgrense fra kr 60 000,- til 65 000,-
 • Redusert trygdeavgift på lønn/trygd fra 8,1 til 8,0 %
 • Redusert trygdeavgift næringsinntekt fra 11,3 til 11,2 %
 • Firmabilbeskatning av el-bil 80 %
 • Redusert omregistreringsavgift elbiler – 25 prosent sats

Har du spørsmål?

Kontakt nestleder Siv Karlsen Moa på simo@sagarr.no // Tlf: 406 39 548

Nå kan det lønne seg å ta ut utbytte

For hver million som vedtas i utbytte, er det isolert sett kr 35 200,- å spare i skatt.

Dersom det godkjente årsregnskapet for siste regnskapsår viser at selskapet har fri egenkapital, kan tilleggsutbytte vedtas enten i ekstraordinær generalforsamling, eller av styret dersom styret har fullmakt fra generalforsamlingen som er registrert i Foretaksregisteret.

Ekstraordinært utbytte kan vedtas på grunnlag av en revidert mellombalanse utarbeidet etter reglene for årsregnskap, som er godkjent av generalforsamlingen. Kravet om at mellombalansen skal være revidert gjelder ikke for selskaper med fravalgt revisjon. Mellombalansen skal rapporteres til Regnskapsregisteret. Selve utdelingen til aksjonærene kan først foretas når Regnskapsregisteret har registrert og kunngjort mellombalansen. Særlig ved ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse, må man ta med i vurderingen de kostnader dette i seg selv innebærer. Spesielt gjelder dette for selskaper som må revidere mellombalansen.

Utbytte vedtatt i 2021 skal med som skattepliktig inntekt for aksjonæren for 2021, men dersom utbetalingsdato er i 2022 medregnes ikke krav på utbytte i aksjonærens formue for inntektsåret 2021.

Tilsvarende vil utbytteforpliktelsen da ikke inngå som gjeld i selskapet. For aksjonæren vil skatten på utbytte vedtatt i slutten av 2021 måtte innbetales allerede innen 31. mai 2022 for å unngå restskatt og renter.

 

Utbytte bør vurderes snarest mulig, så ikke nøl med å ta kontakt med din regnskapsfører!

Gave til de ansatte? Her er skattereglene du må kunne

Den årlige beløpsgrensen for skattefrie gaver «uten spesiell anledning» er kr 5 000,- Gaven kan ikke gis som penger, men som en ting eller naturalytelse, som f.eks. fri bil, elektronisk kommunikasjon eller innberetningspliktige forsikringer.

Vilkåret om at skattefrie gaver skal gis som en generell ordning er opphevet.

Små oppmerksomhetsgaver som konfekt eller blomster, er skattefrie.

Gaver eller naturalytelser fra tredjepart regnes inn i det samlede beløpet innenfor kr 5 000,-

Gavegrensen på kr 5 000,- kan kombineres med skattefritak for personalrabatter på kr 8 000,- Det betyr at en arbeidstaker kan motta skattefrie personalrabatter for inntil kr 13 000,- pr år.

 

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver skal få informasjon om gaver arbeidstakere eventuelt mottar fra tredjeparter og besørge at verdi av gaver som overstiger kr 5 000,- pr år rapporters som skattepliktig inntekt.

Spesielle anledninger

Det kan gis gaver ved spesielle anledninger, som runde bursdager, oppnådd tjenestetid, større jubileer, bryllup o.l.

Har du spørsmål om skattefrie gaver eller andre personalforhold? Ta kontakt med din rådgiver hos oss i SAGA!

Statsbudsjettet 2022 – noen hovedpunkter

Dame foran data med kalkulator og mobil

Det er forventet god utvikling i norsk økonomi fremover, med god vekst i BNP (anslått til 3,8 %), redusert arbeidsledighet (fra i snitt 3,2 % til 2,4 %), «normal» lønnsvekst, lav prisvekst og noe høyere rente.

Hovedtall fra budsjettet (anslag):
– Inntekt 1.553 mrd – 25 % opp fra 2021
– Skatter/avgifter 1.166 mrd, 75 % av inntektene
– Utgifter 1.576 mrd
– Budsjettunderskudd 23 mrd
– Oljekorrigert underskudd 300 mrd
– Forventet lønnsøkning 3 %
– Forventet prisvekst 1,3 %
– Skatte/avgiftslettelser 0,58 milliarder
(store lettelser personskatt, primært kompensert v/økning av miljø/bilavgifter)
– Oljepengebruken er innenfor handlingsregelen – 2,6 %

Selskapsbeskatning
Selskapsbeskatningen er uendret, med unntak av grunnrenteskatten for vannkraft.

– Alminnelig inntektsskatt uendret (22 %)
– Skattesats på utbytte uendret (31,7 %)
– Finansskattesats uendret (25 %)
– Petroleumsskatt uendret (56 %) = totalsats 78 %
– Vannkraft (grunnrenteskatt) endret fra 37 % til 47 % = totalsats fortsatt 59 %

Næringsbeskatning
Nye avgifter knyttet til enkeltnæringer:
– Landbasert vindkraft 1 øre per produsert kWh.
– Flypassasjeravgiften gjeninnføres.

Arbeidsgiveravgift
De største endringene gjelder reglene for ambulerende virksomhet. Det foreslås å utvide virkeområdet for reglene om ambulerende virksomhet, og å endre reglene om hvilken sats som skal brukes ved ambulerende virksomhet i form av stedbundet virksomhet og ved fjernarbeid (eksempelvis hjemmekontor). Les mer.

Personskatt
Brede skatteletter for inntektsmottakere ved blant annet marginale satsjusteringer i trinnskatten og høyere satser i minstefradraget. De fleste beløpsgrenser og innslagspunktene i trinnskatten justeres i tråd med forventet lønnsvekst.
Mange satser holdes nominelt uendret, blant annet fradrag for fagforeningskontingent, gaver til frivillige organisasjoner, skattefri rabatt for personalrabatter m.fl.

Endringer i trinnskatten:
Trinn 1 reduseres med 0,3 % til 1,4 %
Trinn 2 reduseres med 0,2 % til 3,8 %

Foreldrepenger
Fedre med opptjent rett til foreldrepenger får åtte uker med foreldrepenger, uavhengig av mors aktivitet under uttaket.
Foreldrefradraget legges om. De to øvre grensene i foreldrefradraget erstattes med én grense på kr 25 000,- for hvert barn.

Reisefradrag
Regjeringen foreslår å legge om reisefradraget. Dagens satsstruktur erstattes med én sats på kr 1,65 pr kilometer. Dagens fradragssatser er på kr 1,56 til og med 50.000 km og kr 0,76 fra 50.001 km til 75.000 km.

Formueskatt
Lettelser i formueskatten ca 0,5 mrd. Skattesatsen (0,85%) videreføres.

Det er også foretatt en rekke lettelser og skjerpelser. Les mer om formuesskatt.

Gunstigere opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper
Beskatningen av fordelen ved tildeling og utøvelse av opsjoner skal først skje ved salg av de underliggende aksjene – da som aksjeinntekt. Ordningen utvides til selskaper fra 25 til inntil 50 ansatte, omsetning eller balansesum inntil 80 mill (fra dagens 25 mill) og levetid fra seks inntil 10 år.

Moms
Det er ikke foreslått vesentlige endringer i merverdiavgiften.

Særavgifter
Prisjustering av de fleste satsene ca 1,3 % Vesentlige avgiftsøkninger på to områder: CO2-avgifter og bilavgifter.

CO2-relaterte avgifter som skal bidra til å stimulere til grønn omstilling:
– Ikke-kvotepliktige utslipp økes med 28 %
– Kvotepliktige utslipp fra oljenæringen og luftfarten økes med 15 % utover prisstigningen.
– Avgift på forbrenning av avfall foreslås innført.
– Avgift på naturgass og LPG til veksthusnæringen foreslås innført.

Bilavgifter
Det foreslås en rekke avgiftsendringer med sikte på å redusere Statens reduserte inntekter fra bilavgiftene:
– Full sats i trafikkforsikringsavgiften for elbiler.
– Fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften avvikles.
– Øke engangsavgiften for ladbare hybridbiler.
– CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler økes.

Ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet
Ved kjøp av aksjer i arbeidsgivers selskap får arbeidstakere en skattefri rabatt på 30 % av markedsverdi, begrenset til kr 7 500,- pr år.

Beskatning av opsjoner
Ny ordning for beskatning av opsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfase. Skattlegging av opsjonen skjer når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt.

Les mer/linker:

Praktisk sommerinfo og råd for ferien

Reisende med mobiltelefon og bagasje

Saga Regnskap og Rådgivning – åpningstider i ferien

 • Vi er stengt i uke 29 og 30 (19.-30. juli)
 • Vår telefon er åpen i hele sommer. Ring felles sentralbord på tlf. 03216
 • Vårt Larvikkontor har åpent med begrenset bemanning i uke 29 og 30

Saga Business Partner AS (SBP)

I forbindelse med regnskap- og logistikkløsninger medvirker vi ofte til valg og oppsett av løsninger. For å kunne betjene våre kunder på best mulig måte har vi skilt ut et eget selskap for data og tekniske løsninger. Saga Business Partner AS (SBP) er eid av samme eier og har sitt utspring fra regnskapskontoret i Larvik.

I vår bransje er elektroniske løsninger og automatisering i stadig utvikling, og vi føler oss heldige som har god kompetanse på dette området. Markedsføring av elektroniske løsninger for regnskapsføring er stadig tøffere, lisenskostnader øker og større deler av dataløsninger blir belastet den enkelte transaksjon og kunde. Vi jobber konstant for å holde disse kostnadene nede.

Endring i våre fakturarutiner

Grunnet endringer i selskapsstrukturen, gjør vi også endringer i våre fakturarutiner. Vi bemerker at dette ikke medfører noen endring i pris.

Rent praktisk er det bedre at datalisenser og tekniske tjenester blir fakturert direkte fra Saga Business Partner AS (SBP), enn at det går via Saga Regnskap og Rådgiving AS. Det vil også bli lettere for alle parter å følge med på datakostnadene.

Kunde som betaler med kort i kasse

Se opp for svindel

Sommeren er dessverre spesielt utsatt for svindel, og det er viktig å være oppmerksom. Se opp for useriøse selgere, virus på e-post og falske fakturaer.

Kontantsalg

Stadig flere virksomheter tilbyr varer levert hjem. I tillegg til dette er det mer populært å bruke REKO-ringer og andre typer utsalg. I den forbindelse er det viktig å ha oversikt over reglene for kontantsalg. Kontantsalg er salg av varer og tjenester som betales med f.eks. kontanter, betalingskort, Vipps eller andre elektroniske betalingsløsninger.

Det stilles særlige krav til dokumentasjon i kontantsalg:

 • Det skal skrives ut salgskvittering for hvert salg, og kunden har krav på kvittering enten fysisk eller elektronisk (e-post, SMS e.l.)
 • Dersom det skal betales med seddel og mynt skal det skrives ut kvittering uavhengig av om kunden ber om det.
 • Næringsdrivende plikter å benytte et produkterklært kassasystem.
  • Kontantsalg under kr 50 000 per år eks. mva. er unntatt kravet om kassasystem.
 • Elektroniske salgsrapporter er ikke i seg selv dokumentasjon.
 • Selv om betaling skjer hos kunden (f.eks. ved hjemlevering) kan salg registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg.

Hovedregelen er at salg over internett ikke anses som kontantsalg. For e-handel og netthandel behandles salg på to ulike måter:

 • Dersom bestilling, betaling og levering skjer utenom selgers forretningssted skal salget dokumenteres med faktura.
 • Når betaling og levering skjer på selgers forretningssted regnes salget som et ordinært kontantsalg og selger må bruke et kassasystem.

Skatteetaten overtar tilsynet med OTP (obligatorisk tjenestepensjon)

Nå skal pensjonsselskaper hente lønnsopplysninger direkte fra Skatteetaten og bruke det som grunnlag for pensjonssparingen. Fra 1. juni overtar Skatteetaten også ansvaret med å føre tilsyn over ordningen.

Noen satser:

 • Folketrygdens grunnbeløp (G) benyttes ved beregning av pensjoner fra NAV, og justeres årlig per 1. mai. G påvirker enkelte skattesatser og skattefrie beløpsgrenser som er knyttet til G. G per 1. mai 2021 er kr. 106 399, og gjennomsnitt for 2021 blir kr. 104 716.
 • Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2021 til 8 % p.a.
 • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fra 1. juli fastsatt til kr. 400.
 • Det blir beregnet ekstraskatt på renteinntekt du tar utover skjermingsrenten dersom du tar en høy rente på lån du har gitt til et AS du selv eier. Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i henhold til skatteloven § 5-22, er fastsatt til 0,4 % for juli og august 2021. Som eier av et AS kan du heller ikke låne penger av selskapet uten videre. Dette kan være i strid med lov om aksjeselskaper og kan bli behandlet som utbytte eller lønn.
 • Konsumprisindeksen for mai 2021 var 114,9 %. Dette er en nedgang på 0,1 % fra april 2021. Prisene på møbler, samt innrednings- og dekorasjonsartikler bidro i størst grad til nedgangen. Fra mai 2020 til mai 2021 var det en økning i indeksen på 2,7 %.
 • Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 1,50 % for juli og august 2021.

Høring: Nye regler om stiftelser?

Departementet har sendt forslag til endringer i ny stiftelseslov på høring.

Forslagene som nå er på høring omfatter følgende:

 • Stiftelser skal ikke kunne drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsen, men kan eie aksjer i næringsvirksomhet utenfor stiftelsen.
 • Stiftelser skal opprettes elektronisk. Det samme gjelder alle signaturer og alle meldinger.
 • Stiftelsers foretaksnavn skal inneholde ordet stiftelse eller forkortelsen STI.
 • Stiftelser skal melde enkelte regnskaps-opplysninger direkte til Stiftelsestilsynet.

Ny skattemelding for næringsdrivende 2021

Skatteetaten sier de vil forenkle skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. De første som skal teste den nye løsningen er personlig næringsdrivende. Løsningen vil omfatte følgende:

 • I skattemeldingen skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder.
 • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en oppgave som kalles næringsspesifikasjon, og får ny struktur.
 • Så langt det er praktisk mulig skal Skatteetaten gjenbruke den informasjonen de allerede har. Målet er at næringsdrivende skal slippe å sende inn samme informasjon flere ganger.
 • Næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et «standardisert digitalt format». Dette betyr at skattemeldingen må leveres gjennom et årsoppgjørsprogram eller regnskapssystem som støtter innsending av skattemelding. Konsekvensen er at man ikke lenger kan levere opplysninger direkte i Altinn som nå.

 

Vi ønsker med dette en god sommer!

Ferieavvikling og økonomi

Ferieavikling

Er årets sommerferiekabal lagt? Om ikke, er det på høy tid. I år er det ekstra viktig å finne en god balanse mellom medarbeidernes ønsker, virksomhetens behov og ikke minst virksomhetens økonomi.

Styringsrett

Husk at arbeidsgiver har styringsrett. Selvsagt skal en strekke seg langt for å innfri medarbeidernes behov og ønsker, men det er et viktig ansvar å styre ferieavviklingen mot de periodene som er mest gunstig og effektivt for virksomheten. Løsningen kan være noen uker stengt, eller en inndeling som sørger for å ha kritiske funksjoner på plass gjennom hele eller viktige deler av sommermånedene.

Permittering og ferie

Et spørsmål som dessverre er ekstra aktuelt i år, er om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å ta ut ferie, i stedet for eventuelt å fortsette en permittering. F.eks for at arbeidsgiver skal kunne ha mer arbeidskraft tilgjengelig når samfunnet i større grad åpner opp igjen.

Dersom årets ferie ikke er fastsatt eller avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, har arbeidsgiver en stor grad av styringsrett på ferieuttaket. Dette gjelder både avtalefestet ferie som ikke følger av ferieloven, eventuell overført ferie fra tidligere år og annen ferie utover ferie i hovedferieperioden.

Når det gjelder hovedferien, er fortsatt hovedregelen at arbeidstaker kan kreve å få ta ut tre uker sammenhengende i perioden 1. juni – 30. september, med mindre arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om noe annet. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke ensidig kreve at ansatte tar ut disse tre ukene utenfor hovedferieperioden.

Les mer om ferieloven.

Spørsmålet om koronasituasjonen er en slik særskilt grunn som fritar arbeidsgiver fra varslingsplikten, ble besvart i en uttalelse fra Arbeids- og Sosialdepartementet 21. april, 2020:
«Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv, kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr 2. Departementet vil videre vise til at ferieloven åpner for at reglene om underretning av ferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale, jf § 6 nr 4».

I følge regjeringen.no, gjelder uttalelsen også i 2021. Enkelte arbeidsgivere har også lurt på om de kan pålegge arbeidstakere å utsette hele ferien til neste år. Dette har Arbeids- og Sosialdepartementet fastslått at er ulovlig.

Feriepenger ved permittering

Ferielovens utgangspunkt er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Feriepengene skal kompensere for lønnsbortfallet i ferien.

Mange arbeidsgivere har imidlertid en praksis hvor alle feriepenger utbetales i juni, uavhengig av når arbeidstaker har ferie, og trekker samtidig den ansatte i lønn for juni. Dette er en ordning ferieloven ikke anses å være til hinder for. For timelønnede utbetales feriepengene uten lønnstrekk for feriedager da de ikke mottar lønn når de ikke jobber, det vil si har ferie eller annet fravær.

Tilfeller der arbeidstakere som er permittert ikke har lønn å trekke feriedagene i når juni kommer, kan løses ved å følge ferielovens hovedregel. Det vil si å utbetale feriepenger for det antall feriedager som avvikles, når ferien avvikles samtidig som det gjennomføres trekk i lønn for tilsvarende antall feriedager. Hvis dette gjøres løpende etter hvert som feriedagene avvikles vil det ikke være en etterregning eller behov for ajourhold ved årets slutt.

Det kan imidlertid være at det er avviklet feriedager i forkant av permitteringen. For å komme ajour med avviklede feriedager sett opp mot feriepenger til gode, bør disse dagene avregnes ved første feriepengeutbetaling.

Uansett hvilken av de ovennevnte alternativene man velger å gå for, anbefales det at man drøfter løsningen på forhånd med de ansatte, eller ansattes tillitsvalgte. Hvis feriepenger, utbetalingene av disse eller trekk for avviklede feriedager gjøres på en annen måte enn hva som er standard i organisasjonen, må det informeres tydelig og særskilt om dette slik at det ikke blir noen misforståelser.

Om virksomheten mangler likviditet

Det er ingen regler om at arbeidsgiver må sette av feriepengene på en egen konto, slik som for forskuddstrekket. Dersom arbeidsgiver har problemer med å betale ut feriepengene, kan en søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak. Der garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, og bedriftene vil kunne få lånt midler til å dekke feriepengene.

Les mer om disse temaene på Regnskap Norges nettside.

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett

aktuelt penger

Her er noen av forslagene fra Regjeringen, oppsummert fra Regnskap Norge:

Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 % frem til og med 30. september. Satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati
Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022.

Strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav
Regjeringen foreslår en strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Det foreslås at ordningen fases ut for nye krav fra 30. juni 2021, men at oppstart av innbetaling av utsatte krav forskyves til 31. oktober. Samtidig økes avdragsperioden fra 6 til 12 måneder.

Ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen
Regjeringen varsler høring om en ny, enklere og mer gunstig ordning for ansatteopsjoner for selskap i oppstarts- og vekstfasen. Hovedgrepet er at all skattlegging skjer først når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt.

Vindkraftbeskatning, elavgift og solceller
Regjeringen varsler at en tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Det varsles høring om endringer i fritak for elavgiften for solcellekraft til eget bruk. Endringen skal gjøre det enklere for forbrukere av egenprodusert strøm å utnytte fritaket.

Campingbiler
Regjeringen vil forenkle regelverket for godkjenning og avgiftsmessig klassifisering av campingbiler. Endringene innebærer blant annet at det ikke lenger vil være nødvendig å enkeltgodkjenne kjøretøy med typegodkjenning som campingbil. De nødvendige forskriftsendringene vil bli gjennomført så raskt det lar seg gjøre.

Skattelette til pensjonister
Det er vedtatt å øke minstepensjonen for enslige. Regjeringen ønsker at minstepensjonister uten andre inntekter ikke skal betale inntektsskatt. For å sikre dette foreslår regjeringen å øke minstefradraget i pensjonsinntekt. For en enslig minstepensjonist utgjør skattelettelsen typisk om lag 2 100 kroner.

Avgift på alkoholholdige drikkevarer
Stortinget har vedtatt å differensiere avgiften på alkoholfrie drikkevarer etter sukkerinnhold. Omleggingen trer i kraft 1. juli 2021.

Betinget skattefritak i forbindelse med forbudet mot pelsdyrhold
Det foreslås et betinget skattefritak i forbindelse med forbudet mot pelsdyrhold for erstatning som er utmålt etter ekspropriasjonserstatningsloven.

Opphevelse av ansvarsregelen i skattebetalingsloven § 16-2
Etter departementet sin vurdering trengs det ikke en ansvarsregel slik regelen lyder i dag. Ansvarsregelen kan òg reise EØS-rettslige problemstillinger. Det foreslås derfor at ansvarsregelen i skattebetalingsloven § 16-12 blir opphevet, og at endringen trer i kraft straks.

Les om flere forslag på Regnskap Norges nettside

Bytt Regnskapsfører – få bedre økonomi!

Få bedre økonomi

Det er noen ting alle regnskapsførere må gjøre temmelig likt. Grunnleggende føring av regnskapet, utregning og innberetning av moms, skatt og arbeidsgiveravgift, disposisjoner i balansen osv. Men det er også mange ting regnskapsførere og rådgivere kan gjøre svært ulikt. Vi i Saga Regnskap og Rådgivning er svært bevisste på hva vi kan gjøre bedre for dere som kunde:

 • Tilrettelegge et totalt økonomisk rigg som er skreddersydd for dere.
 • Anbefaling av det økonomisystemet som passer dere best.
 • Igangsetting, oppsett, implementering, opplæring og support i økonomisystemet.
 • Tilrettelegging av arbeidsfordeling og rutiner mellom deres interne ressurser og våre.
 • Faste sykluser pr uke, måned, kvartal og år – gir trygghet, forutsigbarhet og effektivitet.
 • Og viktigst av alt:

 

Når vi blir bedre kjent kan vi gi virkelig gode lønnsomme råd:

  • Økonomiske disposisjoner
  • Bedre likviditet
  • Mer lønnsomme leverandøravtaler
  • Bedre finansieringsløsninger
  • Effektivisering
  • Investeringer
  • Økonomisk styring
  • Utvikling
  • Og mye mer…

 

Saga Regnskap og Rådgivning er åtte kontorer i Vestfold Telemark med over 50 medarbeidere, som leverer regnskap og rådgivning av høy kvalitet til våre 1400 kunder.

Kontakt oss for en lønnsom prat om mulighetene som ligger i å bytte regnskapsfører – og få bedre økonomi!

Tilbake til toppen
Menu